Regulamin Strony internetowej „kwiaciarniagaja.pl”

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług

§4 Umowa świadczenia usług

§5 Postępowanie reklamacyjne

§6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§7 Postanowienia końcowe

Wstęp

Regulamin Strony internetowej. Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionej Strony internetowej, prawa i obowiązki Użytkownika i Właściciela strony wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części:

§1 Podstawowe definicje

 1. Strona internetowa/Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem https://kwiaciarniagaja.pl, będący jednocześnie Usługodawcą prezentującym ofertę na w/w stronie internetowej.

 1. Właściciel – RW PROGRESS RAFAŁ WORYTKIEWICZ, Nip: 945-197-56-07, REGON:120439160, tel: 696-666-626

 1. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela rozumie się przez to następujące dane:

 1. siedzibę: ul. Na Mostkach 9, 31-267 Kraków,

 2. adres mailowy: mail: joanna@kwiaciarniagaja.pl

 3. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

 5. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

 2. Strona internetowa oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Właściciela strony danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Stronę internetową określone zostały w „Polityce prywatności”.

 3. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Strony, a dane te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.

 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest RW PROGRESS RAFAŁ WORYTKIEWICZ, ul. Na Mostkach 9, 31-267 Kraków, Nip: 945-197-56-07, tel: 696-666-626, mail: joanna@kwiaciarniagaja.pl.

 7. Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Strona internetowa prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w;

 2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony;

 3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

 4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

 5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

 6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

 7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Użytkownikowi zgodnie z punktem 7 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

 2. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń.

 3. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 4. Usługobiorca korzystający ze strony, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

 5. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

§3 Warunki świadczenia usług

  1. Właściciel strony świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.

  2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.

  3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  4. Dostępne formy płatności:
  5. Karty płatnicze:
   * Visa
   * Visa Electron
   * Mastercard
   * MasterCard Electronic
   * Maestro”

  6. Korzystać ze strony można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Właściciel zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Strony oraz naprawy błędów.

  7. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

  8. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Strony internetowej:

   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

   2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:

   • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

   • Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

   • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

   • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

   • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;

   1. dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

   1. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

   2. Zamawianie oraz sprzedaż przesyłek kwiatowych prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.kwiaciarniagaja.pl, mailowo: joanna@kwiaciarniagaja.pl, telefonicznie: +48 696-66-626 lub za pomocą portali Facebook lub Instagram.

   3. Ceny podane na stronie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Do założonego zamówienia doliczana jest opłata za dostawę zależna od odległości doręczenia. Opłatę za dostawę ponosi kupujący.

   4. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności przez kupującego.

   5. Kwiaciarnia Gaja nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienie w doręczeniu z powodu podania błędnych danych odbiorcy, nieobecności odbiorcy pod podanym adresem, odmowę przyjęcia przesyłki przez odbiorcę lub innych przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy. Nieodebrane przesyłki nadawca może odebrać osobiście w jednej z dwóch kwiaciarni. W przypadku zaistnienia którejś z ww okoliczności Kwiaciarnia Gaja zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami zamówionych produktów oraz dostaw. W przypadku ponownego doręczenia zamówionych kwiatów nadawca zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za dostawę.

   6. Kwiaciarnia Gaja zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z odbiorcą przed dostarczeniem przesyłki w celu potwierdzenia odbioru zamówienia. Wyjątkiem są sytuacje w których zamawiający zaznaczy podczas składania zamówienia w komentarzu, że nie wyraża na to zgody.

   7. W sytuacjach gdy przesyłka nadawana jest na adres firm, instytucji, hoteli, szpitali czy sal weselnych kwiaciarnia zastrzega sobie prawo do pozostawienia zamówienia w recepcji lub sekretariacie.

   8. W ciągu 30 min od złożonego zamówienia można telefonicznie (+48 696-666-626) dokonać jego anulacji.

   9. Kwiaciarnia Gaja zastrzega sobie prawo do zmiany kwiatów lub innych elementów zamówienia takich jak kolor i kształt opakowania na podobny lub zbliżony do oryginalnego. Zmiana dokonywana będzie tylko i wyłącznie w sytuacji braku dostępności towaru i nie wpłynie znacząco na kształt, wielkość i wygląd zamówienia.

   10. Kwiaciarnia Gaja zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku towaru, braku możliwości doręczenia zamówienia, błędu w zamówieniu.

 • Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Kwiaciarnia Gaja przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres RW Progress Rafał Worytkiewicz, ul. Na Mostkach 9, 31-267 Kraków, z dopiskiem „odstąpienie od umowy” lub drogą mailową na adres joanna@kwiaciarniagaja.pl
   1. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

   2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: RW Progress Rafał Worytkiewicz, ul. Na Mostkach 9, 31-267 Kraków

   3. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Kwiaciarnia Gaja świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

   • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez Kwiaciarnia Gaja, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;

   • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

   • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w kwiaciarni internetowej kwiaciarniagaja.pl jest wyłączone dla towarów takich jak bukiety i kompozycje kwiatowe.

§4 Postępowanie reklamacyjne

   1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji.

   2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

   3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać:

   • przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,

   • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

   1. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.

   2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

§ 5 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

   2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

   3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

   4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

   5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

   6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

   7. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

   8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

   9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§6 Postanowienia końcowe

   1. Właściciel strony honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

   2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Użytkownikom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące.

   3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Właściciela Strony. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Właściciela skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

   4. Właściciel Strony, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

   • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

   • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

   • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

   • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)

   • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

   1. W zakresie przetwarzania danych osobowych nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

   2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania – w sytuacji wyrażenia zgody.

    1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).

    2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

    3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

    4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

    5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

    6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

    7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

    8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

   3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

   4. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

   1. zmiany przepisów prawa;

   2. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

   3. zmiany danych, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

   1. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług, o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

   2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.

   3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

   4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

Podstawą reklamacji są przepisy o rękojmi, wynikające z ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

   2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

   3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres RW Progress Rafał Worytkiewicz, ul. Na Mostkach 9, 31-267 Kraków, na adres poczty elektronicznej: joanna@kwiaciarniagaja.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego.

   4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

   5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

   6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

A może dokupisz jeszcze wazon, kartkę lub odżywkę?